sobota 7. marca 2015

Blog skončil svoju činnosť

Milí, náhodní čitatelia. Dostali ste sa na blog, ktorý bol kedysi mojim prvým pokusom o pravidelnejšie písanie na tému školskej geografie. Veľa som sa na ňom naučil, no časom jeho priestor a potenciál nestačil. Preto som sa posunul ďalej. Momentálne pracujem na samostatnej web stránke venovanej špeciálne pre učiteľov a nadšencov geografie. Projekt sa volá Lepšia geografia a nájdete ho na adrese www.lepsiageografia.sk. Ďakujem za Vašu priazeň. Peter Farárik

streda 22. mája 2013

Nápady a aktivity pre lepšiu a zábavnejšiu geografiu

Vyučovacie hodiny by mali byť ak je to len trochu možné, nielen poučné, ale aj zábavné. Pre žiakov aj učiteľa. Smrteľným hriechom školy je nuda, ktorej opakom je rovnako nesprávna škola - lunapark. Počas svojej doposiaľ krátkej učiteľskej praxe som mal možnosť spoznať niekoľko možností spestrenia vyučovacích hodín s ktorými by som sa chcel v krátkosti v tomto článku podeliť. Pre skúsenejších učiteľov nebudú možno ničím novým, niektorých však možno inšpirujú. Poďme sa na ne pozrieť v stručných, heslovitých opisoch.
 


Bleskovky zo sveta

Na začiatku hodiny venujeme 5 minút krátkym správam zo sveta alebo oblasti, ktorú momentálne preberáme. Poslúžia nám spravodajské weby (napr. www.sme.sk, prípadne aj cudzojazyčné zdroje ak to jazykové schopnosti žiakov umožňujú - BBC má napr. správy na webe rozdelené podľa svetadielov), alebo krátke videá. Žiaci si v atlase vyhľadajú štát alebo mesto, v ktorom sa uvádzaná udalosť odohrala. V nasledovnej diskusii môžeme tému rozviesť, pýtať sa žiakov, čo o danej udalosti vedia atď.

Cestujeme okolo sveta

Na úvod hodiny si vždy iný žiak pripravý vlastnú pohľadnicu zo "svojho" miesta, ktoré by chcel navštíviť. V pohľadnici nesmie samozrejme chýbať „reálna“ správa, pozdrav z daného miesta. Pohľadnica sa dá jednoducho vytvoriť kolážou (ala photoshop) v grafickom programe pridaním svojej fotografie na pozadie svojho vysneného miesta na Zemi. Aktivita nielen prebúdza záujem žiakov o cestovanie ale zahŕňa v sebe aj prepojenie na ovládanie IKT. Na tvorbu pohľadníc je možné použiť aj voľne stiahnuteľný program Postcard Maker.


Triedny maskot

Trieda si na začiatku školského roka zvolí svojho maskota (plyšák, kameň, predmet...), ktorý sa stane putovným a počas roka bude vždy v opatere iného žiaka, ktorého bude sprevádzať na jeho (rodinných) výletoch. Každý žiak odfotí maskota na výlete (napr. plyšového medveďa pri Šútovských vodopádoch). Fotografie z maskotových ciest sa priebežne uverejňujú vo fotogalérii na web stránke (alebo na triednej nástenke), ku ktorej je vždy aktualizovaná aj mapa jeho ciest vytvorená napr. v Google maps, kde môžeme vidieť maskotom navštívené miesta. Aktivita sa dá rozšíriť a triedneho maskota je možno vyslať hoc aj na cestu okolo sveta, odkiaľ bude posielať pozdravy a fotografie (ľudia, ktorí ho budú mať na starosti). Podobná myšlienka funguje napr. vo Švédsku (článok), alebo sa inšpirujte cestami svetobežníka Elwooda, ktorého sme hostili aj u nás v Skalici a neskôr poslali na viaceré školy na Slovensku. 


Reklama


Žiaci vytvoria počas hodiny alebo na D.Ú. reklamný plagát na vybraný štát (mesto …). Na internete nájdu vhodnú fotku reprezentujúci a podľa nich najlepšie vystihujúcu dané miesto a pridajú k nej krátky ale „úderný“ text, ktorý by mal presvedčiť potencionálnych návštevníkov výstavy cestovného ruchu na návštevu nimi vybraného miesta. Hodnotí sa najmä originalita a vtip dielka. Aktivita by mala rozvíjať kreativitu žiakov. Na tvorbu interaktívnej nástenky na vybranú tému sa dá využiť šikovná a jednoduchá online aplikácia Thinglink, ktorého využitie si môžete pozrieť na ukážke spracovania Brazílie. 


Geografické domino

Žiakom učiteľ vopred vymyslí a pripraví domino na želanú tému. Domino môže vyzerať nasledovne: na ľavej strane kartičky je uvedený pojem, na pravej definícia (štát / mesto, plodina / klíma). Spolu logicky pasujúce dvojice nie sú samozrejme na jednej kartičke, ale zamiešané na mnohých kartičkách. Úlohou žiakov v skupinkách je zostaviť kompletný rad kartičiek tak, aby úspešne zoradili všetky, až do poslednej. Možné aj úlohy obrátiť a zadať žiakom vymyslieť nové domino na vybranú tému, vytvorené dominá si po práci skupiny vymenia a riešia. Ukážku domina pre učivá Kanada, USA a Stredná Amerika pre 6. ročník nájdete na online úložisku tu. Je vo formáte .pptx a môžete ju akokoľvek editovať a použiť ako praktickú šablónu pre tvorbu vašich nových hier. Viac o aktivite som písal aj v predošlom článku.


Čo ti napadne …


Úvodná aktivita pred novým učivom. Učiteľ vyzve žiakov, aby povedali čokoľvek, čo sa spája so štátom (čímkoľvek), ktorý bude témou hodiny. Aktivity sa postupne zúčastnia všetci žiaci. Učiteľ sa pýta každého jedného postupne. Žiak ktorý nie je schopný povedať nič, prípadne, ak jeho odpoveď nemá súvis s témou alebo jeho odpoveď už zaznela z úst spolužiakov - vypadáva. Vylučovacou metódou nakoniec ostanú poslední žiaci, nakoniec len jeden (závisí na čase a náročnosti témy). Aktivity je možné robiť s atlasom aj bez. Pojmy je vhodné zapisovať priebežne na tabuľu.


A – Z


Úvodná aktivita pred novým učivom. Učiteľ napíše na tabuľu abecedu a vyzve žiakov, aby na jej jednotlivé písmená uviedli akýkoľvek pojem súvisiaci s témou, ktorú sa chystajú spoločne preberať. Náročnejšia varianta je bez atlasu, jednoduchšia s jeho pomocou. Niektoré písmená môžeme vynechať (napr. Y, W, X, Q …). Aktivita je dobrým úvodom, keďže žiaci zistia, že ako trieda poznajú relatívne veľa informácií o téme, aj keď je pre nich nová a predtým sa ju neučili (Kolektívne vedomie berie žiakom z rúk ich častý argument „ale to sme sa neučili, to nebolo v poznámkach“ :)Povedz mi príbeh


Učiteľ vopred pripraví hraciu plochu v tvare mriežky 6x6 (riadky x stĺpce), pričom sú jednotlivé políčka tvorené očíslovanými obrázkami (fotkami). Žiaci sú rozdelení do skupín. Každá skupina má celkovo 4 hody kockou (počet závisí od množstva času a chuti). Obrázky na ktorých sa skupiny pri hodmi kockou ocitli, musia zakomponovať do svojho celkového príbehu zloženého zo 4 častí (miest). Fantázii sa medze nekladú. Na záver krátkej aktivity sa skupiny o svoje príbehy navzájom podelia. Hraciu plochu nie je nutné tlačiť ale možné nasvietiť aj cez dataprojektor.

Geografické piškvorky

Aktivita na opakovanie učiva. Možné hrať len s dvomi skupinami (dvomi žiakmi?). Na tabuľu (alebo cez powerpoint) vytvoríme hraciu plochu s rozmermi 4x4. Úlohou je, ako to už o piškvoriek býva svojimi „kameňmi“ spojiť dve ľubovolné strany hracej plochy. Nestačí však len umiestiť svoj kameň na miesto – pred tým, ako ním miesto žiaci získajú musia odpovedať na vopred pripravené otázky.

Učenie počítačovou hrou


Na internete je celé množstvo geografických online hier, ktoré sa dajú využiť.. Ich výborným zdrojom je napr.: https://docs.google.com/present/view?skipauth=true&id=dfc7f644_22cz4scmhf. Ak sa chceme naučiť, ako predchádzať škodám a stratám na ľudských životoch pri prírodných katastrofách hravou formou nám poslúži napr.: www.stopdisastersgame.org.


Blúdenie po svete cez Google Street View

Dnes nájdeme na internete viacero aplikácií, ktoré spájajú hru a režim Google Street View, čo môžeme výborne využiť pri prehlbovaní geografického povedomia žiakov. Spoznali by žiaci, kde ich aplikácia práve náhodne teleportovala? Podľa akých znakov v krajine? Viac na tému sa dozviete z môjho článku Hrátky s Google Street View, alebo kde to sakra sme.

Mapa mysle

Projekt nemusí byť spracovaný len formou prezentácie v powerpointe, ale aj zaujímavou metódou tzv. mapou mysle, ktorá žiakov učí rozmýšľať v súvislostiach. Výbornou aplikáciou na tvorbu takýchto „máp“ je napr. voľne dostupný Mindmeister (príklad žiackej práce), alebo aj prezentačná aplikácia mural.ly.Svet v učebni

Geografické lokality sa dajú realisticky vizualizovať viacerými možnosťami. Nikdy nesklame využitie Google Earth, na ktorom sa dá vynikajúce prezentovať najmä reliéf, pôdorysy miest ... (cez Street view sa zas môžeme napr. prechádzať mestami, nakuknúť do výkladov kaviarní atď.). Bohatý zdroj 360 stupňových panorám je web www.360cities.net. Databanka fotografií je napr. na fotopedii, kde nájdete rýchlo presne, čo potrebujete. Výborným spojením mapy a fotografií je aj Earthalbum. Viac zdrojov výborných fotogalérií nájdete aj tu. Viaceré možnosti virtuálneho cestovania po svete sú tu.Sušiak na prádlo


Na viacerých papieroch (obrázkoch...) sú vyobrazené napr. rôzne štáty (pohoria, čokoľvek). Úlohou žiakov v skupinách je správne ich usporiadať podľa zadaného kritéria, tak že ich štipcami pripnú v správnom poradí na pripravenú šnúru. Vzdialenosť medzi jednotlivými obrázkami na šnúre môže v ťažšej variente aktivity predstavovať približné rozdiely v hodnotách.


Divadlo


Žiaci sú rozdelení do skupiniek. Každá skupinka dostane od učiteľa (alebo si sama vyberie) geografický jav (štát, prírodnú hrozbu, pojem, plodinu …), ktorú má za úlohy pred triedou pantomimicky zahrať. Scénku si skupinka nacvičí v tichosti za dverami triedy, aby ostala odpoveď utajená. Nehrajúce skupinky hádajú odpoveď.


Where the hell is Matt?


Krátka motivačná aktivita (energizer) na začiatok hodiny. Žiaci poďla videa hádajú, kde vo svete práve tancuje známy Matt (http://www.wherethehellismatt.com). Danú krajinu (oblasť) bližšie opíšu. Výborné je Mattove potulky využiť aj pri opakovaní súradníc, polohy na mape - pripravenú aktivitu na túto tému nájdete na posledných dvoch slidoch tejto prezentácie.


Pohľadnice zo sveta do každej triedy!


Vynikajúca aktivita prebiehajúca dlhodobo počas celého školského roku, alebo pôsobenia žiakov na škole. Trieda zbiera reálne papierové pohľadnice z celého sveta. Ako? Jednoducho, stránka www.postcrossing.com ponúka vzájomné posielanie pohľadníc s ľudmi z celého sveta. Celý systém funguje na vzájomnosti – koľko pohľadníc pošle trieda, toľko jej zo sveta príde. Najzaujímavejšie na tom je fakt, že nikdy neviete odkiaľ k vám pohľadnica príde, keďže systém vám vždy náhodne generuje komu pohľadnicu pošlete a takisto náhodne vygeneruje vás ako jej prijímateľa. Triedna zbierka pohľadníc z celého sveta na nástenke nemusí byť pre chuť objavovať svet vôbec zlá! :)


Čitáreň


Žiaci majú za úlohy odpovedať na niekoľko otázok, na ktoré nájdu odpoveď v článku, ktorý im poskytne učiteľ. Pochopiteľne si táto aktivita vyžaduje, aby si učiteľ článok najprv sám pozorne prečítal a zvolil také otázky, aby hľadaním odpovedí žiakmi na ne, naplnil svoj výchovný alebo vzdelávací cieľ. Je vhodné mať pripravené ľahšie otázky so stručnými odpoveďami a pár otázok s otvorenými odpoveďami, resp. odpoveďami, ktoré si musia žiaci viac menej domýšľať a premýšľať nad ich správnou formuláciou. Zdrojom kvalitných článkoch sú geografické časopisy ako napr. Lidé a Země, National Geographic, Koktejl, GEO a ďalšie voľne dostupné online zdroje. Žiaci by mali poznať otázky už pri samotnom čítaní článku, najlepšie je ak ich môžu vidieť počas celého čítania stále pred sebou (dataprojektor?). Množstvo článkov je online dostupných na webe Lidé a Země aj v prehľadnej mape. Ďalšou možnosťou je vyzvať žiakov, ako by si v čítanom texte vyznačili časti, ktoré pre nich prinášajú nové informácie, ktoré už poznali, ktoré ich prekvapili, s ktorými nesúhlasia, o ktorých by sa chceli dozvedieť viac apod.


Riskuj


Súťažná hra na zopakovanie učiva vedená na spôsob známej TV relácie. Žiaci sú rozdelení do skupín (najlepšie je, keď si aj sami zvolia názvy pod ktorými súťažia) na hracej ploche si postupne vyberajú otázky s hodnotou 100 až 500 (podľa náročnosti) v jednotlivých kategóriách (napr. Afrika vodstvo, Afrika podnebie, Afrika povrch...). Vyhráva skupina s najviac bodmi po zodpovedaní všetkých otázok na hracom poli. Pripravenú šablónu pre jednoduché a rýchle spracovanie aktivity v Powerpointe nájdete napr. v tomto Riskuj. Body sa jednotlivým tímom zapisujú na tabuľu do prehľadnej tabuľky (nutná šarmantná asistentka z triedy :).

Stolová hra

Prekvapte svojich žiakov stolovou hrou na vybranú tému. Stojí to síce veľa času a energie, výsledok však istotne stojí za to! Osobne sa mi osvedčilo vytvoriť hracie pole aj hru cez powerpoitnt (celá hra o Afrike) s hypertextovými odkazmi medzi políčkami na hracej mape a jednotlivými otázkami na slidoch. Aby ste mali prehľad, ktorá skupina sa kde na hracej ploche (mape) nachádza - odporúčam nakresliť celé hracie pole na veľký papier a prilepiť ho na tabuľu. Namiesto panáčikov som použil farebné lepiace pásky. Úlohou skupín bolo nielen prejsť Afrikou rýchlejšie ako ostatní, ale aj počas svojej cesty nazbierať presne stanovený počet pečiatok do svojich cestovateľských pasov (musia prejsť istým počtom štátov, po vstupe do každého sa im pridelí kartička s jeho názvom). 


Geografický denník


Žiaci dostávajú pravidelne po každej hodine cez internet linky na články súvisiace s učivom (alebo témou). Ich úlohou si je článok prečítať a urobiť si z neho krátke zápisky (najdôležitejšie info) do tabuľky vopred pripravenej učiteľom. Lokalitu ku ktorej sa článok vzťahuje si vždy vyznačia na vopred obdržanú mapu (vyznačia číslom článku). Na začiatku každej hodiny učiteľ náhodne vyvolá žiaka aby v krátkosti povedal, čo sa v článku dočítal.


Gapminder

Využitie vynikajúcich grafov pomocou webu www.gapminder.org. Vytvoriť na to aktivity v pracovnom liste. Web obsahuje aj niekoľko vytvorených pracovných listov – napr. hru s kartičkami. Podobná stránka so zaujímavými informáciami je aj o OECD www.oecdbetterlifeindex.org. Vytvorené zadanie, ako inšpiráciu nájdete aj tu.Fotoreportáž


Vyberte 6 fotografií z jednej vašich skutočných (alebo vymyslených) ciest. Ku každej fotografii napíšte krátky text, ktorý by nemal byť len suchým popisom miesta na fotografii, ale aj príbehom, ktorý sa ku vašej ceste viaže. Nezabudnite na zaujímavý názov fotoreportáže. Vypracované zadanie na projekt tohto zamerania si môžete stiahnuť tu, prehliadnuť si žiackej práce je možné tu.


Pozrime si svet


Aktivita vhodná na školský projekt. Študenti si majú možnosť vybrať spomedzi viacerých dokumentov (nemusia byť nutne čisto geografického charakteru) jeden, na ktorý napíšu esej v rozsahu dvoch strán A4. Vypracované zadanie si môžete stiahnuť tu. Ako môže vyzerať skutočne kvalitne spracovaný študentský projekt sa dá vidieť na tejto ukážke


Skladačka


Na preopakovanie učiva vynikajúca aktivita, podobné ako Domino. Zdroj so šablónou tu: http://dum.rvp.cz/materialy/skladacky-evropa.html


Deka


Žiaci sú rozdelení do dvoch družstiev. Sedia na zemi oproti sebe a medzi nimi dvaja pomocníci držia deku (plachtu). Každý žiak dostane kartičku s nejakým geografickým pojmom, napr. názvom štátu, zástavou. Družstvá si potichu volia jedného, ktorého vyšlú posadiť sa pred deku. Pomocníci po signále učiteľa náhle zodvihnú deku a žiaci sediaci oproti sebe majú za úlohy, čo najrýchlejšie odhaliť identitu „protivníka“. Napr. vysloviť nahlas názov štátu, ktorého zástavu drží druhý žiak v rukách. Družstvo, ktorého žiak bol rýchlejší získava porazeného žiaka na svoju stranu. Hra pokračuje, až kým jedno družstvo získa určitý počet členov, alebo až po posledného žiaka.


Strom


Práca v skupinách. Žiaci na flipchartový papier nakreslia strom, pomocou ktorého vizuálne znázornia vybraný problém. Na kmeni je napísaný názov problému, korene sú príčiny problému, konáre jeho dôsledkami a plody sú možnými riešeniami.


Tvorba modelu krajiny

Z plastelíny, alebo iného materiálu môžu žiaci ako projekt vytvoriť zjednodušený model vybraného územia, na ktorom vyznačia hlavné geografické prvky zástavkami. Rieky môžu byť napr. modré bavlnky apod.


Mapa rodiny


Zadať projekt na tvorbu jednoduchej mapy svojej rodiny (niečo ako rodostrom), informačné okná vyznačených členov rodiny môžu obsahovať základné informácie – meno člena rodiny, vek, miesto narodenia, fotku apod. Môže sa zmapovať aj história rodiny, odkiaľ pochádzali predkovia?


Fotografický projekt


Dlhodobý projekt, žiaci si vyberú ľubovoľné miesto, ktoré odfotia z rovnakého miesta raz za týždeň / mesiac. Na konci roka môžu z fotiek vytvoriť krátke time-lapse video podfarbené správnou hudbou. Alebo ako alternatíva dostanú za úlohu odfotiť východ a západ slnka v jeden konkrétny deň a poznačia si presný čas kedy bola fotka zhotovená.Buďte mapou!

Žiaci reprezentujú vybrané geografické prvky a ich úlohou je nájsť svoju správnu polohu na mape zvoleného územia. K úspešnému zvládnutiu stačí povedať, kde je aká svetová strana a okraje mapy. Žiaci sa môžu počas aktivity rozprávať a radiť si. Sťažiť sa to dá tak, že nedostanú priame zadanie, ale musia najprv uhádnuť, čo vlastne reprezentujú, napr. niekto dostane obrázok Sochy slobody, druhá fotky nápisu Hollywood. Aktivita je vhodná do väčších priestorov.


Názorová škála
Online mapové hry

Nikdy neboli možnosti na učenie sa polohy geografických prvkov na mape bohatšie ako dnes. Svojim žiakom môžete pripraviť prakticky nekonečný počet zaujímavých hier bez väčších vedomostí v práci s počítačom. Pár tipov a trikov vám ponúkam v tomto článku.Tvorba grafov


Žiaci pracujú v skupinách a tvoria grafy na flipchart. Do každej skupiny dá učiteľ tabuľky s dátami (počet obyv. pre štáty, HDP krajín, teploty a zrážky počas roka apod.). Žiaci majú za úlohu vyniesť číselné hodnoty do grafu, čo možno najpresnejšie (pomôcky pravítko, uhlomer). Mali by sami prísť kedy je vhodné použiť aký typ grafu (stĺpcový, spojitý, koláčový). Pre mladších žiakov nakreslíme na tabuľu príklady typov grafov. Sami žiaci majú za úlohu vytvoriť pravidlo, na aké dáta je vhodný aký typ grafu. Pre rozvoj kreativity je dobré na záver zadať úlohu o originálne vizuálne spracovanie daných číselných hodnôt (napr. priebeh teploty bude vyznačený rôznym oblečením panáčikov, veľkosť populácie počtom panáčikov apod., koláčový graf bude mať v sebe zástavy štátov...)

---

Množstvo nápadov na spestrenie vyučovacích hodín geografie nájdete aj v príručke Didaktické hry na hodinách zemepisu od A. Dragulovej.


Možností na spestrenie hodín je prakticky neúrekom a v tomto súbore som na polovicu tých, čo poznám určite zabudol. Ocením preto od vás akékoľvek ďalšie tipy, nápady apod. Vopred vám ďakujem a lúčim sa s heslo, čím viac zdieľame tým viac vieme :)
 

pondelok 25. marca 2013

Prekvapte žiakov video kvízom!

Na webe je dnes množstvo nástrojov na tvorbu rôznorodých online kvízov, z ktorých sme si už dávnejšie predstavili proprofs. Jednotlivé aplikácie na tvorbu kvízov sa príliš neodlišujú, niektoré ponúkajú viacero typov odpovedí, iné zas umožňujú vkladanie obrázkov. Už som si pomaly myslel, že ma nič nové neprekvapí, až som vďaka článku na Free Technology for Teachers, objavil web blubbr.tv, elegantný nástroj na tvorbu originálnych video kvízov.

Blubbr je stále novinkou a čaká na nových užívateľov. Umožňuje jednoduchú, rýchlu tvorbu kvízov v ktorom sú otázky vytvorené z akéhokoľvek videa na youtube (doposiaľ neumožňuje vkladanie videí napr. z vimeo). Drobnou nevýhodou je nateraz maximálna dĺžka 20 sekúnd video ukážky v jednej otázke. Výhodou je, že si môžete vybrať pre vás vhodnú časť použitého videa.

Pracovné prostredie je intuitívne a nemalo by byť problémom ani pre počítačových laikov. Registrácia je možná aj cez vaše konto na Facebooku a je úplne zdarma. Web vám ako novému užívateľovi poskytuje pomoc v podobe návodov. Pre istotu si to však skúsime trošku vysvetliť.

Hneď po registrácii začínate tvoriť váš prvý video kvíz, zvaný v Blubbr ako triv. Zadáte názov, kliknete na šípku a idete ďalej:
Video si môžete nájsť na youtube.com, alebo zadať hľadaný výraz do vyhľadávača priamo v Blubbr v ľavom hornom rohu. Z nájdených videí vyberte to, ktoré vám najviac vyhovuje a určite ľubovoľnú 20 sekundovú sekciu, ktorá bude použitá ako video ukážka k otázke kvízu.

Všetko, čo potrebujete k tvorbe vašich trivs vedieť je popísané na náhľade nižšie.


Počet otázok v kvíze je pravdepodobne neobmedzený, môj najdlhší triv má okolo 20 otázok, čiže predpokladám, že ak by ste chceli, môžete vytvoriť kvíz aj s 50 otázkami. Po dokončení trivu kliknite na I´m Done a kvíz je na svete. Aby sa však dostal ku vašich žiakom, je potrebné ho s nimi zdieľať, či už na Facebooku, preposlaním linky, alebo jeho priamym vložením (embed) na váš web - znázornené nižšie.

Všetky vaše vytvorené trivs môžete kedykoľvek dodatočne editovať, zdieľať a mať ich pod kontrolou cez položku My trivs - náhľad nižšie.

 Ako také vytvorené trivs vôbec vyzerajú si môžete pozrieť a zahrať cez nasledovné odkazy: 


Príjemnú zábavu prajem! A okrem vlastných video kvízov vyskúšajte zadať ich tvorbu aj žiakom. Myslím, že vás príjemne prekvapia :)

Prekryvné obrázky (mapy) v Google Earth

V predchádzajúcom článku sme si ukázali, ako vyobraziť rôzne tematické mapy v prostredí Google Earth. Dnes si ukážeme jednu z menej známych možností Google Earth, ktorou je vkladanie prekryvných obrázkov (overlay images). Týmto jednoduchým spôsobom môžete okrem ľubovoľných obrázkov vložiť do vašej mapy aj ľubovoľnú tematickú mapu, ktorú nájdete na webe vo formáte obrázku (napr. jpg, bmp, png). Pochopiteľne platí, že čím vyššie rozlíšenie obrázok (mapa) má, tým lepšie - zaručí vyššie rozlíšenie pri väčšom priblížení v Google Earth. 

Ako na to? Postup je veľmi jednoduchý, stačí pár klikov a vaša mapa je na svete. Po spustení Google Earth stačí kliknúť na ikonku Pridať prekryvný obrázok z hornej lišty. V zobrazenom menu vložíte obrázok (mapu), ktorý ste predtým stiahli na pevný disk z webu, klikom na ikonku Prehľadávať vpravo od položky Odkaz. Po vložení obrázku nastáva najťažšia časť a to upravenie jeho veľkosti do správnej mierky a polohy. Najjednoduchšie je správne umiestnenie s pomocou hraníc, miest apod. Pri správnom umiestňovaní je veľmi nápomocná možnosť nastavovania priehľadnosti vloženého obrázku, tak že v rovnakom čase vidíme aj vložený obrázok aj podkladovú mapu Google Earth. Obrázok môžete zmenšovať, zväčšovať, otáčať ním a premiestňovať - cez zelené čiary viditeľné pri jeho editácii. Pri tomto kroku nesmiete zavrieť menu Prekryvný obrázok.

 Vkladanie prekryvného obrázku v Google Earth.


 Nastavovanie priehľadnosti vloženého obrázku pre jeho ľahšie a presnejšie umiestnenie na mapu.

Správne umiestnený prekryvný obrázok (mapa vinohradníckych oblastí) s polovičnou priehľadnosťou.

Priehľadnosť prekryvného obrázku môžete kedykoľvek meniť pravým klikom na jeho názov v zozname dočasných miest v ľavom menu Google Earth (pravý klik na názov - menu - vlastnosti). 

Výhodou takto vytvorených máp je aj možnosť ich uloženia na pevný disk, ako súbor .kmz, ktorý je otvoriteľný na akomkoľvej počítači s nainštalovaným Google Earth. Vami vytvorený súbor je teda po uložení na web a zdieľaní, dostupný pre všetkých vašich žiakov. 

Na záver si pozrite ukážky takto vytvorených máp, stačí len stiahnuť súbor na disk a otvoriť ho cez Google Earth - Geologická mapa SR, Geomorfologické členenie SR, Tradičné regióny SR, Vinohradnícke oblasti SR. Len pre zaujímavosť uvediem, že rovnakým spôsobom vloženia prekryvných obrázkov sú vytvorené aj mapy na webe geteach.com, ktorý bol opisovaný v predošlom článku.sobota 23. marca 2013

Google Earth trochu inak


Google Earth sa stal už bežným nástrojom vo výučbe školskej geografie. Na webe je dnes už možné nájsť množstvo vytvorených tematických máp v súboroch .kml alebo .kmz, ktoré obohacujú klasické rozhranie o nové možnosti využitia (zdroj).

V dnešnom článku sa pozrime, ako vyžmýkať z Google Earth ešte viac, ako je len bežné trojrozmerné preskúmavanie miest na našej planéte. Výborný web pre učiteľov a študentov je kmlfactbook.org, pomocou ktorého vygenerujete v priebehu pár sekúnd takmer akúkoľvek tematickú mapu z voľne dostupných dát v CIA The World Factbook, alebo vlastných dát. Používateľské rozhranie je intuitívne a veľmi jednoduché, stačí si len vybrať požadované dáta na vytvorenie tematickej mapy z kategórii ako sú napr. People, Economy, Transport, Geography alebo Government. Často hľadané mapy vhodné pre vizualizáciu demografických ukazovateľov (počet obyv., prirodzený prírastok, očakávaná dĺžka života apod.) máte odrazu priamo v prostredí Google Earth (ak si stiahnete súbor .kml) alebo ich vidíte priamo v mape (preview mode GE) na webe. Môžete si zvoliť z troch možností zobrazenie vašich dát a to 2D kartogram, 3D kartogram, alebo koláčový kartodiagram. Súčasťou mapy sú aj vyskakovacie okná pre každý štát s podrobnejšími informáciami. Samozrejmosťou je možnosť náhľadu mapy v režime fullscreen.

Ukážka náhľadu mapy priemerného počtu detí na ženu (Total fertility rate) v 2D kartograme.

 Ukážka náhľadu mapy priemerného počtu detí na ženu (Total fertility rate) v 3D kartograme.Stiahnutý .kml súbor sa dá otvoriť a použiť aj v prostredí Google maps.

Ďalším webom dopĺňajúcim Google Earth je geteach.com s podtitulom Look beyond your borders. Chýba tu síce možnosť stiahnutia vrstiev v súbore .kml využiteľnom priamo v Google Earth a mapy sú vyobrazované priamo na webe, nejde však o nedostatok, ktorý by výrazne prekážal. Na rozdiel od vyššie spomínaného kmlfactbook.org obsahuje menej tematických vrstiev pre humánnu geografiu, poteší však najmä množstvom skvelých vrstiev pre geografiu fyzickú. Vrstvy sa vyberajú v pravom dolnom rohu cez Choose an Earth, pričom sú zoradené do logických kategórií. Zaujímavou možnosťou je napr. aj vyobrazenie súradnicovej siete s hlavnými rovnobežkami a poludníkmi. Pre lepšie pochopenie možností, ktoré web ponúka poslúžia výrezy nižšie lepšie, ako množstvo slov.

Mapová vrstva hlavných oceánskych prúdov so znázornenou súradnicovou sieťou.


Topografická mapová vrstva tak chýbajúca v Google Earth so satelitnými snímkami.Klimatické regióny sveta.

 Mapa hustoty zaľudnenia.

 Noc na Zemi.

 Dokonca si môžete pozrieť aj zmeny svetadielov v čase ...

Výbornou funkciou webu je režim Two Earths, v ktorom môžeme simultánne pracovať na obrazovke s dvomi mapami (glóbusmi) naraz, pričom každej máme možnosť nastaviť zobrazenie ľubovoľnej vrstvy, čo je ideálnym nástrojom na porovnávanie a hľadanie súvislostí. Napr. ako súvisí hustota zaľudnenia s povrchom a nadmorskou výškou:

Zaujímavou možnosťou využitia režimu Two Earths je taktiež porovnávať zmeny vo využití zeme, alebo zástavbe cez staršie satelitné snímky (voľba cez Earth layers vľavo hore), dostupné sú od roku 2000 až po 2011. V prípade Skalice vidieť napr. aj takéto zmeny:

V článku som poukázal len na základné funkcie spomínaných webov, aby som vás motivoval k ich samostatnému preskúmaniu. Verím, že sa pre vás a vašich žiakov stanú zaujímavých zdrojom informácií. Budem rád, ak sa s vašimi skúsenosťami, alebo postrehmi podelíte v komentároch.


 

sobota 15. decembra 2012

Geografická filmová databáza

O využiteľnosti vhodných filmov pre zatraktívnenie a priblíženie učiva žiakom snáď niet žiadnych pochýb. S filmami to netreba preháňať, pri ich náležitom začlenení do vyučovania alebo domácej prípravy žiakov, sú však vynikajúcim pomocníkom. Pamätám si, že na svojej predošlej škole som pri preberaní inventáru kabinetu Geografie narazil aj na viacero zaprášených VHS a DVD, ktoré škola v minulosti zakúpila, ako školské pomôcky. Koľké to zbytočné plytvanie, keď aj bez porušenia autorských práv, nájdeme na webe množstvo kvalitných cestopisných a dokumentárnych filmov. O využití filmov pri tvorbe školských projektov som písal už pred nedávnom. V tomto príspevku by som sa chcel s vami podeliť s mojimi filmovými nálezmi. 

Najviac filmov je voľne dostupných vo videoarchíve Českej televízie, okrem výhody legálnosti a kvality snímkov je veľkým plusom aj čeština a nepotrebnosť titulkov, s ktorými majú prekvapivo niektorí žiaci stále problém. Poďme pekne po poriadku a prestavme si dostupné zdroje cestopisných alebo dokumentárnych cyklov v češtine alebo slovenčine.

Cestománia

Cestopisný cyklus ČT o množstve štátov a oblastí sveta s dlhoročnou tradíciou a kvalitou je prakticky celý dostupný v archíve ČT. Okrem abecedného vyhľadávania jednotlivých dielov, ponúka ČT tak, ako aj v prípade svojich ostatných videoarchívov vyhľadávanie cez zabudovanú mapu dielov vytvorenú v Google maps. Výhodou využitia cestopisov z Cestománie pre školské využitie je ich dĺžka okolo 25 minút.

Na cestě
 
Pod názvom kultového "road trip" románu ikony americkej beat generation Jacka Kerouacka sa skrýva cestopisný cyklus produkcie ČT s hercami Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem. Cyklus má dnes už viac, ako sto dielov zo všetkých regiónov sveta. Link na vyhľadávanie dielu cez Google Maps alebo chronologicky podľa dátumu ich vysielania v ČT sa vám bude isto hodiť.

Na cestě za dětmi

Cyklus je voľne prepojený s úspešným cestopisným magazínom Na cestě, ktorého autori v rámci navštívených lokalít zmapujú všedné i sviatočné dni detí na celom svete. Zistia, aké hry sa radi hrajú, akej hudbe, oblečeniu, či jedlu dávajú prednosť, čo ich baví v škole a čo radi podnikajú so svojimi rodičmi. Obrovskou výhodou dielov tohto cyklu je ich blízkosť pre žiakov, keďže zobrazujú život ich rovesníkov z iných kultúr sveta a tak sú okrem iného využiteľné aj pri výchove k tolerancii alebo multikultúrnej výchove. Všetky odvysielané diely nájdete vo videoarchíve ČT.

Bonbónky světa

Putovanie po atraktívnych miestach našej planéty s českým cestovateľom Petrem Horkým. Všetky diely sú dostupné vo videoarchíve ČT. Dĺžka okolo 15 minút je priam ideálna na spestrenie vyučovacej hodiny.  

Do moře míst

Spolu s českým cestovateľom Tomášom Hanákom sa vydajte na cestu po južnej Európe, táto cesta sa vám istotne vyplatí. Všetky diely, rozhovor s autorom a oveľa viac je dostupné vo videoarchíve ČT.

Zeměpis světa

Dokumentárny cyklus, ktorý vás zoznámi s prakticky celým svetom. Jednotlivé diely sú využiteľné vo vyučovaní, keďže ich priemerná dĺžka nedosahuje ani 20 minút. Zoznam všetkých dielov nájdete už tradične vo videoarchíve ČT.

Krásy európskeho pobrežia

Vynikajúci francúzsky cyklus krátkych (cca 6 min./diel) dokumentárnych filmov prináša netradičné objekty pre filmové spracovanie - vybrané časti európskych pobreží. Aj na bežnej hodine dokážete s pomocou týchto krátkych videí žiakov nadchnúť. Takmer všetky diely sú dostupné na youtube.

Objektiv

Magazín zahraničných zaujímavostí ČT vás cez krátke reportáže prenesie do všetkých končín sveta. Stačí si len vybrať to, čo hľadáte v bohatom videoarchíve cez Google maps alebo abecedný zoznam štátov sveta..  

Postřehy odjinud 


Televízne fejtóny z atraktívnych miest, na ktorých je zrejmá skúsenosť a autorský podiel rozhlasových a televíznych zahraničných spravodajcov, vysiela ČT už od roku 1993. Hlavným rysom týchto krátkych návštev je pohľad očami novinára, ktorý divákom pripomína reálie i historické súvislosti, vždy zasadené do kontextu súčasného spoločenského vývoja a bezprostrednej atmosféry dneška.


Zapomenuté výpravy


Fascinujúci dokumentárny cyklus nás oboznamuje s cestovateľskými a objaviteľskými výpravami z nedávnej minulosti. Rozprávania samotných cestovateľov sú viac, ako inšpiratívne. Všetky diely sú dostupné v archíve ČT.

Letem světem

Humorný cestopisný cyklus produkcie ČT, ktorého všetky diely sú dostupné na webe.

Kouzlo Afriky

Dokumentárny cyklus ČT. Neobyčajné stretnutia s úžasnými ľuďmi a exotickou prírodou čierneho kontinentu.

Toulavá kamera

Spoznajte Českú republiku podrobne, ako nikdy predtým. Program Toulavá kamera vás zavedie aj k menej známym krásam našich západných susedov.

Francie s ozvěnou domova
 
Spoznajte všetky kúty nádherného Francúzska cez množstvo dielov dokumentárneho cyklu ČT.

Toulavá kamera vychutnáva Slovensko


Cyklus dokumentárnych filmov ČT vás zoznámi so známymi aj menej známymi kútmi Slovenska, tak ako ho istotne nepoznáte. Všetky diely sú dostupné v archíve ČT. Vďakabohu za ČT, naša STV sa akosi nemá k tvorbe programov o Slovensku.

Návraty k divočine

Vynikajúci dokumentárny cyklus ČT vám zoberie za poznávaním slovenských pohorí a ukáže vám, že za divočinou netreba cestovať do Amazónie, leží nám tu priamo pred nosom. Všetky diely sú prehľadne dostupné cez ich vyznačenie Google Maps na webe programu.

Divočina bez hraníc


Divočina bez hranic ponúka polhodinové dokumenty, v ktorých sa muzikant, cestovateľ a fotograf Tomáš Kočko stáva sprievodcom po národných parkoch, ktoré ležia na hraniciach. Dokumenty neukazujú len prírodné unikáty, ale aj atraktívne pamätihodnosti. 

My sme z ...


Spoznajte život detí z európskych krajín. Pre školské využitie, ako stvorené, deti budú zo záujmom pozerať, ako žijú v iných kútoch sveta ich rovesníci. Diely dostupné v archíve ČT.

Svet v obrazoch 

Pravidelná nedeľná relácia STV o zaujímavostiach zo sveta. V archíve najdete všetky staršie diely (fialové políčko v kalendári).

Slovensko v obrazoch

Pravidelná nedeľná relácia STV o zaujímavostiach zo Slovenska. V archíve najdete všetky staršie diely (fialové políčko v kalendári).

Toľko mnou objavených cyklov. Ak by ste mali záujem o komplexný zoznam dostupných cestopisných a dokumentárnych filmov napr. aj na youtube, navštívte prosím môj web geoska.webnode.sk, kde sa nachádza rubrika Filmotéka. Obsahuje okrem iného aj dnes už kultové snímky dvojice Zikmund, Hanzelka a veľa iného.

Príjemné sledovanie a pasívne cestovanie vám prajem priatelia!

Všetko, čo ste chceli nájsť na webe, ale nemali ste čas

Vraví sa, že všetko je na webe a ono je to tak trochu aj pravda. Dnes už vieme, že učiť a pritom nevyužiť to, čo nám pavučina siete ponúka je z pohľadu našich žiakov tak trochu "fail". Času je však málo a nie každý má čas tráviť za počítačom hodiny hľadaním. Túto skutočnosť som mal na mysli a preto som sa rozhodol vám trochu pomôcť. Pokúsil som sa vytvoriť prehľadnú a obsahovo až vyčerpávajúcu križovatku zdrojov využiteľných pre učiteľov a fanúšikov Geografie. Keďže rád skúšam nové možnosti, neodolal som a pustil sa do tvorby nástenky na Pintereste.

Nech sa vám teda páči, príjemne chvíle s geografickými vychytávkami na webe vám prajem. A nezabudnite, zoznam zdrojom sa pravidelne aktualizuje, preto neváhajte a ešte dnes sa staňte mojím "followerom" v službe Pinterest! :)

Pinterest GEOŠKA spustíte klikom sem.